Sam & Santana in season 3.

filed under:
#sam evans

favourite sam evans outfits

filed under:
#sam evans
filed under:
#gay
#sam evans
#kum

Sam about Kurt

filed under:
#sam evans